top of page
Vault

Wij vinden het beschermen van uw privacy belangrijk. Daarom heeft Plastische Chirurgie Groningen PCG een privacy statement opgesteld.

Privacy Statement voor patiënten PCG Plastische Chirurgie Groningen

PCG Plastische Chirurgie Groningen vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij PCG Plastische Chirurgie veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

U kunt in dit Privacy Statement lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden, wie uw gegevens mag inzien, hoe wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer e-mailadres en gezondheidsgegevens. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bij ons komt voor onderzoek of behandeling. Ook als u de website van PCG bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens.

Waarvoor gebruikt PCG Plastische Chirurgie uw persoonsgegevens?

PCG Plastische Chirurgie mag alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens zijn:

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (de behandelovereenkomst);

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst, Zorgverzekeringswet);

 • de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk met het oog op het belang van PCG Plastische Chirurgie

 • uw toestemming;

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Algemene communicatie en spreekurenplanning
  (NAW-gegevens, telefoon, e-mail)

 • Goede en veilige zorgverlening volgens de behandelovereenkomst
  (verwijsbrief, uitgebreide gezondheidsvragen, voorgeschiedenis, medicatiegebruik, allergieën, planning van spreekuren en behandelingen etc. We leggen alles vast in een medisch dossier)

 • Identificatie
  (BSN-nummer, type en nummer legitimatiebewijs)

 • Declaratie van de behandeling bij uw zorgverzekeraar
  (zorgverzekeraar en polisnummer)

 • Facturatie niet-verzekerde zorg

 • Meten van behandelresultaten en patiënttevredenheid

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

 • Interne kwaliteitsdoeleinden

 • (Wetenschappelijk onderzoek)

Voor overige doeleinden zullen wij altijd uw specifieke toestemming vragen.

Wie heeft er toegang tot uw gegevens?

Alle zorgverleners en ondersteunende medewerkers die direct betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor hun taken en verantwoordelijkheden.

Met wie delen wij uw gegevens?

 • met huisarts/verwijzer:  brief met de uitgevoerde behandelingen en/of advies voor verdere zorgverlening

 • apotheker als er medicatie wordt voorgeschreven en het recept digitaal wordt verstuurd.

 • overige zorgverleners als u wordt doorverwezen: verwijsbrief

 • zorgverzekeraar: declaratie van uw behandeling, de omschrijving van de behandelcode of zorgactiviteit bevat medische gegevens. Ook uw BSN wordt hierbij doorgegeven.

 • in heel specifieke gevallen kan het zijn dat we uw gegevens verstrekken vanwege wettelijke verplichtingen zoals aan justitie, IGJ. We controleren dan eerst het doel en proportionaliteit en volgen de door de KNMG opgestelde richtlijnen.

PCG Plastische Chirurgie zal uw gegevens nooit doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie.

Hoe gaat PCG Plastische Chirurgie met uw persoonsgegevens om?

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, treft PCG Plastische Chirurgie passende technische en organisatorische maatregelen.

Als laatste willen we u nog meegeven dat onze dienstverlening zich ontwikkelt en daarmee ook onze Privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn gedaan in deze Privacyverklaring, zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

Safe Key

Privacy Statement voor website bezoekers Plastische Chirurgie Groningen

Iedere medewerker van PCG Plastische Chirurgie is tot geheimhouding verplicht. Dit geldt ook voor anderen die door PCG Plastische Chirurgie zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten.

De systemen waarin patiëntgegevens zijn opgeslagen, zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor zover dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Onze elektronische zorgsystemen, waarin uw medische gegevens staan, zijn op verschillende wijze beveiligd met o.a. toegangsbeperkingen, logging, meerfactorauthenticatie etc. Wij werken uitsluitend met systemen en partijen die voldoen aan de eisen van de NEN7510/ISO 27001. E-mails waarin medische of andere bijzondere persoonsgegevens zijn opgenomen, worden alleen via versleutelde e-mail verstuurd (Zorgmail, Zivver).

Ook zorgen we voor maatregelen zoals backups tegen verlies van gegevens door brand of diefstal.

Met leveranciers die in onze opdracht uw gegevens verwerken, zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin zijn onder andere beveiligingsafspraken vastgelegd. Een verwerker mag uw gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

PCG Plastische Chirurgie bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en dan wettelijk is toegestaan. Uw medisch dossier moeten wij 20 jaar bewaren, voor declaratiegegevens is de bewaartermijn 7 jaar.

 

Bezoek aan de website van PCG Plastische Chirurgie Groningen

Als u onze website bezoekt, registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en plaatsen wij cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Wat doen we met uw bezoekgegevens?

Op de websites van PCG Plastische Chirurgie Groningen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina's. Met deze informatie kunnen we de indeling op onze website verder optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Zo kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren. We registreren ook hoe bezoekers door de website van PCG Plastische Chirurgie Groningen klikken. Deze gegevens worden alleen intern opgeslagen en bewerkt. Ze worden gebruikt voor statistische analyses van bezoekgedrag, voor fraudebestrijding en om persoonlijke aanbiedingen te kunnen doen.

Wat doen we met cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Met uw toestemming plaatsen wij “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Uw rechten

Op basis van de Wet op de Geneeskundige Behandeling en de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op:

Informatie

Door middel van deze privacyverklaring PCG Plastische Chirurgie Groningen informeren wij u over onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen.  

Inzage in en afschrift van uw gegevens

Bent u cliënt/patiënt van PCG Plastische Chirurgie Groningen en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. U kunt ook een kopie van (een deel van) uw dossier opvragen.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om gegevens aan te laten passen als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te laten aanpassen als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Als u het niet eens bent met de inhoud van het medisch dossier en de medisch specialist gaat niet akkoord met u voorgestelde aanpassing, dan kunt u een eigen zienswijze aan het dossier laten toevoegen.

Recht op gegevenswissing

Daarnaast heeft u het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Toch kunnen we niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door PCG Plastische Chirurgie Groningen onrechtmatig is.

Recht van bezwaar

Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door PCG Plastische Chirurgie Groningen kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

Recht op dataportabiliteit

Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt. 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of door een brief aan ons te sturen, voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer. Een postzegel is niet nodig. Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen u zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Melden van incidenten

Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit melden bij de AP. Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit dit Privacy Statement niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP. De contactgegevens van de AP zijn:

Bezuidenhoutseweg 30

2594 AV Den Haag

0900-2001201

Over dit privacy statement

PCG Plastische Chirurgie Groningen kan dit Privacy Statement aanpassen. De laatste wijziging was op 25 mei 2021. De meest recente versie vindt u altijd op www.plastischechirurgiegroningen.nl.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons Privacy Statement? Neem dan gerust contact met ons op: 

bottom of page